top of page
Donation

Charities 2023

Училище "Димитър Екимов", c. Русаля

School of Arts and Crafts, which offers a new, unique approach to disadvantaged children.
This is a project that is happening for the first time in Bulgaria and has no analogue either in the Balkans nor in Eastern Europe. The school is a boarding school and provides FREE education, upbringing and care to children from extremely poor families and different ethnicities. The aim is to take care of smart and talented Bulgarian children and to motivate them to stay, live and work in our beautiful homeland.

Училище по изкуства и занаяти, което предлага нов, уникален подход към децата в неравностойно положение.

Това е един проект, който се случва за първи път в България и няма аналог нито на Балканите, нито в Източна Европа. Училището е пансион и предоставя БЕЗПЛАТНО образование, възпитание и грижа на деца от крайно бедни семейства и различни етноси. Целта е да се погрижим за умните и талантливи български деца и да ги мотивираме да останат, живеят и работят в прекрасната ни родина.

Pregarni me

In 2005, "Pregarni me" opened for abandoned children
the doors to the arts. It is then that Love and Hope entered as well. …because it is the children that are at the beginning.

They created the workshop "Hug me" to give a chance to the abandoned children, to show them what the life they were denied could be. The workshop is a cosy and beautiful place these children like visiting. They meet there with friends – painters, actors, writers, journalists – and together draw, read, make illustrations of fairy tales, make d
olls from rugs and angels from silk. The workshop is the place they get the confidence that they can do things. They are taught to believe they have a future.

През 2005 г. "Прегарни ме" отвори вратите към изкуствата за изоставени деца . 

Работилницата "Прегърни ме", даде шанс на изоставени деца, да им покаже какъв би могъл да бъде животът, който им е отказан. Работилницата е уютно и красиво място, което тези деца обичат да посещават. Там се срещат с приятели – художници, актьори, писатели, журналисти – и заедно рисуват, четат, правят илюстрации. Работилницата е мястото, където те получават увереността, че могат
да творят.

bottom of page